YEREMYA’NIN MEKTUBU TEVHİD İNANCINI MI ANLATIYOR ?


500
943 shares, 500 points

MÖ 6. veya 7. yüzyıllar arasında yaşadığı bilinen ve Yahudi topluluğunda peygamberlik görevini gerçekleştiren Yeremya’nın tebliğ ettiği satırlar oldukça ilginçtir. Yahudi ve Hristiyan toplumunun şu an ki inanış sistemine neredeyse ters düşen ifadelerle Babil halkını uyardığı, yahudi halkını koruduğu görülüyor, dahası Yeremya Peygamber’den çok daha sonra yaşamış olan Hz Muhammed’in İslam dini ismi ile yaydığı Müslümanlığın akide ve ahlakına çok yakın hatta hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz.


Kuranı Kerimde bahsi geçen Allah katında tek din İslam’dır ayetinin bir tecellisini yaşıyor olabilir miyiz. Tek din t ve tek tanrı inancının binlerce yıl önce başladığını anlamamız mümkün. Oysa ki Yahudi ve Hristiyan dinsel metinleri arasında yer alan islam ahlakını barındıran bu kaynaklar onlar tarafından kabul edilmiyor ve hikaye olduklarını birer efsane kalıntıları olduğunu düşünerek güvenilmeyen dökümanlar yani “Apokrif” kitaplar olarak kabul ediliyor.


Oysaki, çoklu tanrı bilincinden uzaklaştıran hatta birer tek tanrı bilinciyle yazılmış olan bu kitapların kaynağı ise bizzat yahudi topluluklarında yaşayan peygamberlerdir, düşünün bu kişiler günümüzde tam anlamıyla peygamber olarak kabul ediliyor ama bu tip yazdıkları dökümanlar dini kaynak olarak kabul edilmiyor, inanılmıyor hatta Tobitin kitabı, Barnabas İncili ve Peygamber Enohun Kitabı gibi yasaklanmış durumda. Sizce de büyük bir çelişki değil mi bu ?
Binlerce yıl önce çoklu tanrı bilinci birçok kişinin işine yaradığı fakat tek tanrı bilincinin ise bir çok kişinin inanç, ekonomi ve idari sistemine tamamiyle ters düştüğünü söylememiz mümkün, ve bu sebeple vahyedilen ayetlerin çarpıtılması veya görevlendirilen peygamberlerin tebliğ ettiği gerçek inancın insanlar tarafından değiştirilmiş olduğunun da çok büyük birer kanıtı oluyor bu tip kaynaklar. Dahası peygamberlerin sömürülmesi, esir edilmesi öldürülmesi konularını da ciddi ciddi düşünmek ve anlamak gerekiyor. Bu konuda sorabileceğimiz en önemli soru ama neden olacaktır.
Bu tip dini metinlere elbette ki yüzde yüz doğru gözüyle bakmamız doğru olmayabilir yine de bunları yazanların birer peygamber olması onların yazdığına ve söylediğine inanılmasının aslen en doğru nokta olduğunu da söyleyebiliriz, peygamber olduğuna inanılıyorsa yazdığına neden inanılmıyor sorusunu sormak lazım yine de bu yazılıp çizilenleri okuduğumuzda İslam dini ahlakı ve akıdesine büyük benzerliklerinin olduğunu görüyor olmak oldukça önemli bir durumdur, Kuranı Kerim’deki bir çok ayetin tecellisi de gerçekleşmiş oluyor.

Gelelim Yremya peygamberin yazmış olduğu metinlere. Şu an literatürde Yeremya peygamberin Mektubu olarak geçiyor.

YEREMYA’NIN MEKTUBU (APOKRİF KİTAP)

Yeremya’nın Mektubu ‘nun sürgün edilmek üzere olan Yahudiler’e Yeremya Peygamber tarafından mektup şeklinde yazıldığı söylenmektedir. Özellikle put­perestliği kınayan uzun bölümler içerir.

Babil Kralı tarafından Babil’e tut­sak götürülecek olanlara Yeremya’nın gönderdiği mektubun bir kopyasıdır. Yeremya, Tanrı’nın kendisine verdiği buyrukları onlara bildiriyordu.
Tanrı’ya karşı işlediğiniz günah­lardan ötürü Babilliler’in Kralı Nebukadnessar tarafından Babil’e sürgün edileceksiniz.
Babil’e gittikten sonra orada uzun yıllar kalacaksınız, yedi ku­şağa dek. Ondan sonra sizleri esenlik içinde evlerinize geri göndereceğim.
Babil’de gümüşten, altından ve tah­tadan yapılmış, omuzlarda taşınan ve putperestleri dehşete düşüren tanrılar göreceksiniz.

Uyanık olun. Yabancı­ları taklit etmeyin, onların tanrıların­dan korkmayın. Bu tanrılara tapanla­rın onların önünde ya da arkasında kalabalık bir halde yürüdüklerini gö­receksiniz.
Tam tersine yürekleriniz­de şöyle deyin: “Efendimiz, yalnız sa­na tapınmamız gerek.”
Çünkü mele­ğim sizlerle beraberdir, yaşamınızı o yoklayacaktır.

Putların Yararsızlığı

Sanatkârlar bu tanrıları altın ve gümüşle kaplamışlar, dillerini cilalamışlardır. Bunlar sahtedir ve konuşamazlar.
Bu putperestler altın alırlar ve sanki süsü seven bir kıza verile­cekmiş gibi, tanrıları için taç yaparlar.
Bazen kâhinler tanrılardan altın, gü­müş aşırırlar ve bunu kendilerine har­carlar. Bazen de bunu tapınak fahişe­lerine armağan vermek için kullanır­lar,
Gümüşten, altından ya da tahta­dan yapılan bu tanrıları tıpkı insanmış gibi giydirirler.
Oysa bu tanrılar üzer­lerindeki mor pelerinlere karşın ken­dilerini kurtlara ve kararmaya karşı koruyamazlar.
Onların yüzünün to­zunu bile almak gerekir, çünkü tapı­nağın tozu onları iyice kaplar.
Bu tanrılardan birinin elinde, bir ilin valisiymiş gibi bir asa vardır. Yine de ken­disine saygısızlık edeni öldürme gü­cünden yoksundur.
Bir diğerinin sağ elinde kılıç ve balta vardır, yine de savaşa ve hırsızlara karşı çaresizdir, kendisini koruyamaz.

Bütün bunlar­dan anlaşılıyor ki, bunlar tanrı değil­dir, onlardan korkmayın.
Herkesin kullandığı bir kap kı­rıldıktan sonra nasıl işe yaramazsa, tapınaklara yerleştirilen bu tanrılar için de durum aynıdır. Tapınağa girenlerin neden olduğu toz gözlerini doldur­muştur.
Krala saygısızlık ettiği için ölüme mahkûm edilen kişinin etrafın­daki kapılar kilitlenir. Aynı biçimde hırsızlardan korkan kâhinler bu tanrı­ların tapınaklarına kol demiri ile ka­panmış, sürgülenmiş kapılar yaptır­mışlardır.
Tapınakta kâhinler kendi kullandıklarından daha fazla lamba yakarlar. Ama tanrılar bunlardan hiç­birini göremez.
Tapınaktaki direk­lerden biri gibidirler, söylendiğine gö­re, zeminden gelen beyaz karıncalar onları içten kemirir, süslü giysilerini de yer.
Tapınaktan yükselen duma­nın yüzlerini kararttığını farketmezler.
Yarasalar, kırlangıçlar ve çeşitli kuşlar bedenlerinin ve başlarının üze­rinde uçuşurlar. Kediler orada sinsi sinsi dolaşır.
Söylediklerimden an­layacağınız gibi, bunlar tanrı değildir, onlardan korkmayın.
Altın kaplama oldukları için ol­dukça süslüdürler. Ama biri kararan altını parlatmazsa, bu tanrılar kendi kendilerine parlayamazlar. Onların dö­kümü yapıldığı zaman, hiç bir şey his­setmediler.
Onlar için ne denli çok para ödenirse ödensin, kendilerinde hiç­bir yaşam belirtisi yok.
Yürüyemedikleri için, insanların omuzlarında ta­şınıyorlar, bu da onların ne denli ya­rarsız olduklarını gösteriyor.
Bu du­rum onlara tapınanlar için de utanç verici, çünkü yere düşerlerse onları yeniden kaldırmak zorundalar. Kaldı­rılınca, kendi kendilerine kımıldayamazlar. Biri onları eğri olarak yatırır­sa, doğrulamazlar. Onlara verilen ar­mağanlar tıpkı ölülere sunulan arma­ğanlar gibidir.
Kâhinler onlara su­nulan armağanları satar ve bundan ka­zanç sağlar. Öte yandan eşleri de ke­silen kurbanların bir kısmını tuzlayarak saklar, ama yoksullara ya da güçsüzlere hiçbir şey vermez.
Tanrılar için kesilen kurbanlara gelince, âdet gören ya da doğum yapan kadınlar için bunlara dokunmanın bir sakıncası yok­tur! Verdiğim örneklerden anlayaca­ğınız gibi bunlar tanrı değildir, onlar­dan korkmayınız.

Gerçekten onlara tanrı demek ola­naksızdır. Kadınlar gümüşten, altından ya da tahtadan yapılmış bu tanrılara kur­ban kesmiyorlar mı?
Kâhinler kendi tapınaklarında, giysileri yırtılmış, saç ve sakalları tıraş olmuş durumda başı açık otururlar.
Halkın cenaze törenle­rinde yaptığı gibi tanrıların önünde ba­ğırıp çağırırlar.
Kâhinler tanrıların giy­silerini alarak bunlarla eşlerini ve ço­cuklarını giydirirler.
Bu tanrılar, ken­dilerine yapılan iyi ya da kötü davranış­lara hiçbir karşılık veremezler. Bundan öte, kralları tahta çıkartamazlar ya da tahttan indiremezler.
35Ayrıca zenginlik ya da para dağıtmaya güçleri yetmez. Bir kişi onların önünde ant içer, ardın­dan sözünde durmazsa, ondan hesap soramazlar.
Onlar insanı ölümden, güçsüzü güçlünün elinden kurtaramaz­lar.
Körlerin görebilmelerini sağlaya­maz, başı belada olan birine yardım edemezler.
Dul kadına acıyamaz, ye­time karşı eli açık davranamazlar.
Al­tın ya da gümüşle kaplı bu tahta tanrı­lar dağın kenarındaki taşlar kadar işe yarar. Onlara tapınan utanç duyacak­tır.
Bu ortamda biri onların tanrı ol­duğunu nasıl düşünebilir ya da söyle­yebilir?

Putlara Tapmanın Budalalığı

Kildaniler bile onları onurlandır­maz.
Dilsiz, konuşamayan birini bu­lurlarsa onu Bel’e götürürler ve ada­mın dilini çözmesini isterler, sanki onları duyuyormuş gibi!
Bir türlü gerçeği görüp bu tanrılardan vazgeçe­mezler. Sağduyudan o denli yoksun­durlar.
43Kadınlar, bellerinin etrafın­da iplerle sokaklarda otururlar, buhur gibi kepek yakarlar. Yoldan geçen bir erkek bu kadınlardan biriyle yatarsa, o da yanında oturan komşusuna takı­lır, çünkü kimse onunla yatmamış, be­lindeki ip kopartılmamıştır.
Bu tan­rıların yanı başında gelişen tüm olay­lar düzmecedir. Bu ortamda onların tanrı olduğunu biri nasıl düşünebilir ya da söyleyebilir?
Bu tanrıları dülgerler ya da ku­yumcular yapmıştır, onlar neye karar verirlerse bu tanrılar da o biçimde or­taya çıkar.
Bunları yapanların yaşa­mı o denli uzun sürmez, onların yap­tıkları şeyler nasıl tanrı olabilir?
On­ların ardından gelen kuşaklara bırak­tıkları miras kuruntudan ve hayal kı­rıklığından oluşmaktadır.
Savaş du­rumunda ya da bir felaket olunca, tan­rılarla birlikte nerede saklanabilecek­lerini kâhinler aralarında görüşürler.
Kuşkusuz onların tanrı olmadığını herkes anlar, çünkü savaştan ya da fe­laketlerden kendilerini kurtaramazlar.
Ne olursa olsun, altın ya da gümüş­le kaplı tahtadan yapılmışlardır, bun­ların düzmece olduğu böylece açıkça anlaşılmaktadır.
Uluslar ya da kral­lar açıkça anlar ki bunlar tanrı değil­dir, ancak insan elinin ürünüdür ve onlarda tanrısal etkinlik yoktur.
Şim­diye dek onların tanrı olmadığından kuşku duyan bir kişi bulunabilir mi?

Bir ülkeye kral atayamazlar, in­sanlar için yağmur yağdıramazlar,
kendi işlerini düzenleyemezler, hır­sızlığa uğrayan kişiyi kurtaramazlar. Gökyüzü ile yeryüzü arasında uçan kargalar kadar çaresizdirler.
Altın ya da gümüşle kaplı bu tahta tanrıla­rın bulunduğu tapınak yanacak olursa, kâhinler güvenli bir yer arayıp kaçı­şırlar. Oysa tahta tanrılar orada durup kiriş gibi yanarlar.
Onlar krala ya da düşmanlara karşı koyamazlar. Bu ortamda onların tanrı olduğunu biri düşünebilir ya da söyleyebilir mi?
Altın ya da gümüşle kaplı bu tahta tanrılar hırsızlara ya da çapul­culara karşı koyamazlar.
Şiddete başvuran kişiler onların altın ya da gümüşünü çalabilir, giysilerini alıp gidebilir. Bu tanrılar kendi başlarının çaresine bile bakamazlar.
Bu düz­mece tanrılardan biri olmaktansa, yü­rekliliğini gösteren bir kral ya da bir evde sahibinin işine yarayan bir kap olmak daha iyidir. Bu düzmece tanrı­lardan biri olmaktansa, içeridekileri koruyan bir ev kapısı olmak daha iyi­dir. Bu düzmece tanrılardan biri ol­maktansa, sarayda bir tahta kolon olmak daha iyidir.

Güneş, ay ve yıldızlar parlaktır. Onların yapacağı bir iş vardır, onlar yumuşak başlıdır.
Aynı biçimde şim­şek çakınca çok uzaklardan görünür, rüzgâr tüm ülkelerde eser.
Bulutlar Tanrı’nın buyruğuna uyup tüm dün­yanın üstünden geçer.
Ateş yukarı­dan verilen buyruğa uyarak dağları ve ormanları yakar. Ama bu tanrılar gös­terişte ya da güçte onlara eşit değildir.
Bu ortamda kişi bunların tanrı oldu­ğunu düşünemez ya da söyleyemez, çünkü adaleti sağlamaya ya da insan­lara iyilik yapmaya bunların gücü yetmez.

0nun için bunların tanrı olma­dığını bildiğinize göre, onlardan kork­mayın.
Onlar lanetleyemezler, kralları kutsayamazlar.
Ne uluslar için gök­te işaretler oluşturabilirler, ne güneş gibi parlayabilirler, ne de ay gibi ışık saçabilirler.
Hayvanlar onlardan da­ha iyi durumdadır, çünkü bir sığınak arayabilirler ve kendilerine bakabilir­ler.
Bunların tanrı oldukları konu­sunda en ufak bir kanıt yoktur, onlar­dan korkmayın!
Altın ve gümüş kaplı tahta tan­rılar bir kavun tarlasındaki korkuluk gibidirler, hiç bir şeyi koruyamazlar.

Ondan öte altın ve gümüş kaplı tah­ta tanrılar bir bahçedeki dikenli çalılık gibidir, her hangi bir kuş üstüne ko­nabilir. Ya da karanlığa atılmış bir ceset gibidir.
Bunların sırtında çü­rüyen mor renkli süslü ketene bakınca tanrı olmadıklarını anlarsınız. Sonun­da onları da yavaş yavaş yiyip bitire­cekler ve ülkeyi rezil edecekler.

De­mek oluyor ki, putu olmayan erdemli kişi yeğ tutulur, çünkü o asla rezil ol­maz.


Like it? Share with your friends!

500
943 shares, 500 points
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format