ENOCH GERÇEK Mİ ? ENOCH’UN KİTABINDA NELER ANLATILIYOR ?


508
1k share, 508 points

Dünya genelinde yasak kitaplar arasında kalan fakat bütünüyle bazı dinlere girmiş olan Enoch Kitabının içerdiği tılsım nedir melekler neler anlatıyor ?

Enoch kitabı Hz.İdris’e indirilen sahifeler mi?
Kısa bir özetle başlayalım, ardından detaylandıracağız.

Makalede anlatılanları sesli olarak bu videodan da dinleyebilirsiniz.

Hz.İdris (as)’e ait olduğu iddia edilen Enoch kitabı, ilk olarak 1773’te İngiliz kaşif James Bruce tarafından bir Habeş manastırında keşfedildi. İlk olarak Richard Laurance tarafından İngilizceye 1821’de çevrildi. 1912’de Robert Henry Charles tarafında daha kapsamlı ve kıyas içeren bir çalışma yapıldı.
Enoch kitabı beş ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilkinde dünyaya gözlemekle görevli varlıklar olan gözcülerin yoldan çıkışını ve Nuh tufanı’nın nedenini anlatılıyor. Güneş ve ay gibi göksel ışıkların anlatıldığı Astronomi Kitabı, Hz. İdris’in 3 rüyetini içeren Meseller Kitabı ve son olarak uyarı ve ikazların bulunduğu Mektuplar ya da Eyvahlar Bölümü diğer kısımlardır. Kitap da son zaman ile ilgili alametlerden de bahsediliyor.
İdris Peygamber’in Kitabı olduğu iddia edilen Enoch, Habeş Yahudileri, Eritre ve Etiyopya Ortodoks Kiliseleri hariç kutsal metin olarak kabul edilmiyor. Kitabın ilk çevirisi Richard Laurance’ın 1883 tarihli “Peygamber İdris’in kitabıdır”. Diğer çeviri ise 1912 tarihinde Robert H. Charles tarafından yapıldı.

Enoch, Tevrat’ta ‘Hanok’ adıyla geçen peygamberin adı olduğu belirtiliyor. İbranice bu kelime “öğreten, eğiten, sırra erdirilmiş” anlamındadır.
Hz. İdris’in şeceresi, Kitab-ı Mukaddes’e göre: Adem, Şit, Enos, Kenan, Mehalail, Yared ve İdris as.
Kuran-ı Kerim’de Hz. İdris as, iki ayette zikredilmektedir:
“Kitapta İdris’i de an. Şüphesiz o çok sadık bir nebiydi. Biz onu çok âli bir makama yükselttik.” (Meryem: 56-57)
“İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi.” (Enbiyâ: 85-86)
İbni Hibban’ın Sahih adlı eserinde zikrettiği bir hadis Enoch ya da Hanok’un Hz. İdris as olduğuna dair bir işaret olarak kabul ediliyor. Hadis’te “Uhnuh’un İdris olduğu” ifade ediliyor. Uhnuh, İbranice Hanuh’un Arapçasıdır.

“Onlardan dördü de Süryânî idi. Onlar Âdem, Sîs, Uhnûh –ki o İdrîs olup kalemle ilk yazı yazandır.- ve Nûh’tur. Dördü de Arap’tır: Hûd, Suayb, Sâlih, ve nebîn Muhammed. Ebû Zerr sordu: Ey Allah’ın Resûlü Allah kaç kitap indirdi Buyurdu ki: 100 sahife ve 4 kitap. Sîs’e 50 sahîfe indirdi. Uhnûh’a 30 sahîfe indirdi.”
İdris kelimesine Arapça kökünden yola çıkarak, “ders veren, eğiten, okutan, öğreten” anlamları veriliyor. İbranice ve Arapçadaki anlam paralelliklerine ve kadim çağlardaki lakabın kullanımının önemine bakarak Enoch’un Hz. İdris as olduğu iddia ediliyor.

Konuyu biraz detaylandıralım
http://angelsdia.com/enokun-kitabi-dusmus-melekleri-fallen-angels-anlatan-sakli-kitap/
Dinler tarihinin, mistizmin belki de en enteresan metnidir Enok’un kitabı. Okuyan kişiye bir çeşit Hollywood senaryosu okuyor izlenimini verse de Yahudi gizemciliğinin en önemli kitabıdır. Apokrif (deuterokanonik) bir kitaptır. Yunancada gizli kitap veya saklı kitap sözcüğünden gelir.
Apokrif metinler, din kitaplarında bulunmayan buna rağmen din adamları tarafından kabul edilen metinlerdir. Bu sözcük zaman içerisinde, okunması sakıncalı kitaplar anlamına evrilmiştir.
Enok’un kitabı, Düşmüş melekler: Bu tarz kitaplar, Aramice veya İbranice yazılmış olsalar da, Grek dilinde bugünlere ulaşabilmiştir.
Tanah’ın apokrif kitabı olarak kabul edilse de neden ve ne zaman kaybolduğu bilinmemektedir. Tanah: Tevrat ve Zebur’u da içine alan, Musevilerin kutsal kitabıdır.
Dini metinlerini korumakta son derece titiz davranan bir topluluğun, böyle bir kitabı kaybetmiş olabilme ihtimali düşündürücüdür. Lakin bu kayboluş fazla uzun sürmemiştir. 1773 senesinde, Mason James Bruce, Etiyopya’ya(Habeşistan) seyahat ederek, bir manastırda gizlenmiş nüshaları ortaya çıkarmıştır. Bunun ardından İbranice metinler, R.Laurance tarafından İngilizce ’ye çevrilmiştir.
Dünya da Enok’un kitabına benzer birçok apokrif metin bulunmaktadır. Birçoğu bazı sebeplerden saklı tutulmaya ve sadece dini otoritelerce okunmaya devam etmektedir. Bu tarz kitaplar, ister gizli kitaplar sınıfına girsin, ister bir şekilde ortadan kaldırılmasına göz yumulsun, vardırlar ve zamanı geldikçe yani insanlık onları anlamaya hazır olacak olgunluğa ulaştıkça, ortaya çıkacaktır.

GERÇEK ENİNDE SONUNDA BİR YOLUNU BULUR VE ORTAYA ÇIKAR.
Enok’un kitabı esasen, Ölü deniz yazmaları diye anılan, Ölü deniz yakınlarında bulunan Kumran’da, bir çoban tarafından tesadüfen ortaya çıkarılmıştır. Kudüs Üniversitesinin eline geçen yazmalar neticesinde bu bölgede arkeolojik araştırmalar yapılmış, Enok’un kitabı ile birlikte değerli birçok kadim eser de bulunmuştur.
Bulunan metinler, Esseniler denilen bir Yahudi topluluğu tarafından yazılmıştır. Eserler genelde deri bakır, papirüs, yahut ağaç kabuklarına yazılmıştır.
Hanok, Enok’un İbranicesidir ve kurucu anlamına gelir. Tartışmaya açıkta olsa bazı uzmanlar Mezopotamya mitinde adı geçen Annunaki ile Hanok arasında bir bağlantı olduğunu savunur. Bununla beraber Enok’un, İslam’da Hz İdris, Mısır’da Thot olabileceği de ileri sürülmüştür. Kabalah ve ezoterik öğretileri de etkileyen bu motifle Enok’un Hermes Trismegistus olabileceği yönündeki savları da sağlamlaştırmıştır.
Masonlukta Enok önemli bir yerdedir. Buna göre: Rüyasında Enok kutsal bir dağın zirvesini çıktığında Tanrı tarafından ona altından bir üçgen gösterilir. Ve bu konu detaylı olarak kitapta işleniyor.Burada bir isim yazmaktadır veTanrı bu ismi yüksek sesle zikretmemesini söyledikten sonra onun kulağına bu ismin okunuşunu fısıldar.
Rüyasından uyanan Enok tufan olacağı bilgisine vakıf olur.
Enok’un kitabı ya da Hanok’un kitabı, düşmüş meleklerle başlamaktadır. Düşmüş melekler kötülüğün doğuşunu temsil eder ve kitapta düşmüş meleklerin(fallen angels) adları da geçmektedir.

Enoch, Kitab-ı Mukaddes’te Hanok adıyla geçen peygamberin adıdır. İbranice bu kelimeye “öğreten, eğiten, sırra erdirilmiş” gibi anlamlar verilir. Eski Ahit Tekvin 5’teki 18-24’ncü satırlar arasında Enoch ya da Hanok şu şekilde anlatılır:
“Yeret 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu. Hanok’un doğumundan sonra Yeret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Yeret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu. Metuşelah’ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı ile yürüdü, sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu yanına almıştı.”

Yeni Ahit’te İbraniler 11: 5-6 ve Yahuda 1: 14-15 ise şu şekilde geçer:
“İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı, çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı’yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.”
“Âdem’den sonraki altıncı kuşaktan olan Hanok, bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu: ‘İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkârların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir.’”

Gelin Kitaptan Biraz Alıntı Yapalım…
İdris Peygamber’in İki Kitabı’nda çok çarpıcı bölümler bulunur. Bir fikir vermesi açısından özellikle Mektuplar Bölümü’ndeki Eyvah’lar kısmından kitabın arka kapağında da yer alan şu ifadeleri paylaşmak isterim:
“Vah size günahkârlar! Okyanusun ortasında ve kuru toprakta size karşı şer hatırası bulunur.

Diğer taraftan Şunları eklemekte fayda var; tabi
Enok’un Kitabı içerisinde Düşmüş Melekler’den Nuh Tufanı’na, Masonluktan Kabala’ya, Süleyman Mabedi’nden Işığın ve Karanlığın Oğulları’na kadar birçok konuyla bağlantılı metinler var. Benim için özel olan Nefilimler konusu da yine burada çokça bahsediliyor. Konuya destek olması açısından Tanah’ın yaratılış bölümünden Nefilimler ile ilgili bir alıntı yapalım:
“Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. RAB, ‘Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür’ dedi, ‘İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak.’ İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi.” Yaratılış 1-4
Enok’un kitabında “Gözcüler” olarak okuyacağımız Düşmüş Melekler, dünyada insanlarla birlikte oluyorlar ve “Nefilim” (Dev) ırkı oluşuyor. Gözcüler aynı zamanda insanlara inanılmaz bilgiler de veriyorlar:

Meleklerin Düşüşü

 • İnsanoğulları çoğalınca, güzel ve alımlı kızları oldu.
 • Melekler, göklerin çocukları onları görüp onlara karşı şehvet hissettiler. Birbirlerine dediler ki: “Gelin insanların arasından kendimize eşler seçelim ve onlardan çocuklarımız olsun.”
 • Sonra liderleri Semyaza onlara dedi ki: “Bunu gerçekten yapmayı kabul etmeyeceğinizden,
 • ve büyük bir günahın cezasını tek başıma çekmek zorunda kalacağımdan korkuyorum.”
 • Onlar da ona dedi ki: “Yemin edelim”
 • “Ne olursa olsun bu plandan vazgeçmeyeceğimize dair karşılıklı yemin edelim.”
 • Sonra hep birlikte yemin ettiler ve planı uygulayacaklarına söz verdiler. Toplam iki yüz kişi, Yeret’in zamanında Hermon Dağı’nın zirvesine indiler.
 • O dağa Hermon Dağı demişlerdi, çünkü bu iş için birbirlerine yemin etmiş, vazgeçmemek üzere lanet okumuşlardı.
 • Liderlerinin isimleri şöyleydi: Semyaza, Araklba, Rameel, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezeqeel, Baraqiyal, Asael, Armarel, Batarel, Ananel, Zaqiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Yomyael, Sariel. İki yüz meleğin liderleri bunlardı.
 • Onlarla birlikte olan diğer tüm meleklerle birlikte kendilerine eşler aldılar. Her biri kendine bir eş seçti ve onlarla birleşmeye, kendilerini onlarla kirletmeye başladılar. Onlara büyüler öğrettiler. Onları bitkiler konusunda ustalaştırmak için kök kesmeyi de öğrettiler.
 • Sonra kadınlar hamile kaldı ve boyları 135 metre olan devler doğurdu.
 • Sonunda insanlar onları besleyemeyecek hale gelene kadar, bu devler insanların ürettiği her şeyi tüketti.
 • Ve devler yemek için insanlara döndü ve onları yediler. Kuşlara, yabani hayvanlara, sürüngenlere, balıklara karşı günah işlemeye ve sonra birbirlerinin vücutlarını yemeye, hatta kanını içmeye başladılar.
 • Ve dünya bu vicdansızlardan şikâyetçi oldu.
 • Azazil insanlara kılıç, bıçak, kalkan ve zırh yapmayı öğretti. Ayrıca onlara metal işçiliklerini gösterdi: Bilezikler, takılar, boya kullanımı, kaşların güzelleştirilmesi, en değerli ve seçkin taşların kullanımı ve topraktan çıkan maddelerin ve metallerin boyanması.
 • Kötülük arttı. Çok zina işlediler ve yoldan çıktılar.
 • Semyaza büyü yapmayı ve kök kesmeyi,
 • Armaros büyü çözülmesini,
 • Baraqiyael astrolojiyi,
 • Kokabel takımyıldızları,
 • Ezeqeel bulut bilgilerini,
 • Araqiel toprak bilgilerini,
 • Shamsiel güneş bilgilerini ve
 • Sariel de Ay’ın hareketlerini öğretti.
 • İnsanlık mahvoldukça çığlıkları göklere ulaştı.

Bütün bu olanlardan sonra beş melek dünyada yaşananları görüyor ve bunları Tanrıya anlatmaya karar veriyorlar. Buradaki beş melek Mikail, Cebrail, Rafael (İsrafil), Suryal ve Uriel’dir (Azrail). Yazılana göre Tanrı, Azrail’i Nuh Peygamber’e gönderiyor ve Tufan’ı, Tufan’ın nasıl olacağını, Tufan’dan nasıl korunması gerektiğini bildiriyor. İsrafil’in görevi, insanlara bilmemeleri gereken bilgileri veren Azazil’i çöle gömmek oluyor. Cebrail, gözcüleri insanların arasından çıkarmakla; Mikail ise diğer suçlu Düşmüş Melekler’i ortadan kaldırmakla görevlendiriliyor.

Evet değerli arkadaşlar.
Dünya dinler tarihi klasmanında oldukça önemli yeri olan fakat yasaklı kitaplar arasında yerini alan Enoch’un kitabı hakkında söyleyebileceğimiz ve kesinlikle sizlere aktarmam gereken çok detay bulunuyor. Aslen kitapta yer alan her kelimeyi teker teker sizlere aktarmak istiyorum . Bu video Enoch konusunun 1. videosu olsun ve yolumuza kitabı başından sonuna aktararak devam edelim ne dersiniz ?

Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.

Kaynakça:

https://www.sosyaledebiyat.com/post/peygamber-enok-un-ki%CC%87tabi https://www.timeturk.com/tr/2012/10/06/hz-idris-in-metinleri-turkce-ye-cevrildi.html

http://angelsdia.com/enokun-kitabi-dusmus-melekleri-fallen-angels-anlatan-sakli-kitap/ Hermes Yayınları – Enok’un Kitabı https://medium.com/@diamondtema/peygamber-enok-hanokun-kitab%C4%B1-d8140e39b9e9

https://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?mc=3 https://www.bible.com/tr/bible/170/GEN.1.TCL02


Like it? Share with your friends!

508
1k share, 508 points
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format