DİN BÜYÜ CADILIK VE İSLAM’DA BÜYÜ AYETLERİ / Bölüm 1


510
1k share, 510 points

Herkese merhabalar değerli arkadaşlar, bu kez de çok önemli olan ve ses getirecek bir konuyla daha karşınızdayım. Dünya genelinde hemen hemen tüm topluluklarda uygarlıklarda geniş ölçekte byük yer kaplamıştır, bir çok kişi kullanmıştır, yapmış ve yaptırmıştır, bazı dini inanışlara göre normal hatta sıradan görünse de İslam dini esaslarına göre iyi yada kötü amaçlı ne olursa olsun yapmak ve yaptırmak kesinlikle yasak olan bir uygulamadan bahsedeceğiz.
Konumuz büyü.

Makaleyi sesli olarak dinleyebilirsiniz.

Başlangıç itibariyle en basit haliyle ele alıp videoları ilerledikçe bilgi bakımından ağırlaşacak bir yöntem izleyeceğiz arkadaşlar.
Büyü konusunu enine boyuna konuşacağız ve dini inanışlara göre bulunduğu yer bakımından doğruyu bulmaya çalışacağız.
En basit soru ile Başlıyoruz.

BÜYÜ DİYE BİRŞEY VAR MI ?

“Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, “Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi.” (Bakara Sûresi, âyet 102)

Büyü, en eski cemiyetlerden günümüzün modern toplumlarına kadar câzibe ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden gelebilen, nâdir kültür kalıntılarından biridir. Hatta denilebilir ki, din boşluğunun had safhada olduğu günümüz dünyasında, büyünün esirleri, eskiye göre daha fazladır.
Kızına kısmet bulmak ya da kocasını evde tutmak için büyüye başvuran dünün saf kadını, bugün yerini, rakiplerini alt etmek için “kara büyü” yaptıran işadamlarına bırakmıştır. Büyücünün tipi ve kimliği de değişmiştir bu arada.

Artık eskinin külahlı ve süpürgeli sefil büyücüsünün yerine karşınızda şık giyimli, entel tipli ve ağzı bolca laf yapan günümüzün “çağdaş cadıları” vardır. Bunlara meslekleriyle ilgili bir şey sorarsanız, bol latince kelime duyarsınız. Size eskiler gibi “yıldızname” demezler; “astroloji” derler. “Büyü” demezler; “maji” derler. Bakıcı demezler; “klirvoyant” derler.

Ancak bunlara bakarak Ziya Paşa’nın
“Ayinesi iştir kişinin; lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.” beytini hatırlamamak mümkün mü? Siz, eşek tersinden, baykuş kanından, yarasa kanadından, kurbağa salyasından ve insan tırnağından büyü yapsanız, adına da sihir ya da maji derseniz ne fark eder? Necasetin de her dilde bir karşılığı vardır.
Büyünün İslâmî hükmüne geçmeden önce, hangi gayelerle yapıldığına bakmakta fayda vardır.
Gizli ilimler konusunda pek çok kitabı bulunan Faslı âlim Muhammed bin Hacc el-Tilimşâî el-Mâlikî, Kahire’de hicrî 1291 yılında basılmış olan “Şümûsü’l Envâr” adlı kitabında büyünün yapılış gayelerini tafsilatıyla yazmıştır. Bu bahsi, söz konusu kitaptan özetleyerek tercüme edelim;

Sihrin (büyünün) 30 çeşidi vardır. Başlıcaları, şu gayeler için yapılır:

Karı ile kocayı ayırmak için.
Bekarların evlenmelerine engel olmak için.
Aile reisinin çoluk-çocuğuna kötü davranması için.
Evcil hayvanlarının telef olması için.
Süt veren hayvanların sütlerinin çekilmesi için.
Koyun, keçi, deve ve sığırların döllerini düşürmeleri için.
Kadınların kısır kalmaları ya da çocuklarını düşürmeleri için.
İnsanların hastalanmaları ya da ölmeleri için.
Kadınların hep kız doğurmaları için.
Erkeklerin cinsî güçlerini bağlamak için.
Kadınların kocalarını reddetmeleri için.
Mal ve ticaretin kesatlığı için.
Bir arada yaşayan insanları dağıtmak için.
Bir kimsenin gurbetten vatanına dönememesi için.
Kişiyi, insanlar önünde hor ve hakir yapmak için.
Mevki sahibi insanları azlettirmek için.
Tarla ya da bahçenin ürün vermemesi için.
Birbirini sevmeyen insanlar arasında suni (yapay) sevgi meydana getirmek için (mesela bir kadın ve bir kızı cezbetmek, kendine aşık etmek için)

Görüldüğü gibi insanların ihtiyaç (!) duyup da büyüye başvurmadığı konu yok gibidir. Bu ŞEYTANİ tedbir, neredeyse “her derde deva” ya da “her eve lazım” hale getirilmiştir. İş böyle iken, zaman zaman hepimizin kafasını kurcalayan bir soru vardır: Sihrin hakikati, yani eşya ve hadiseler üzerinde iddia edildiği gibi tesiri mevcut mudur? Kurân-ı Kerîm’in bu husustaki âyetlerine müracaat ederek soruyu cevaplamaya çalışalım:
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
“(Büyü yapmak için) düğümlere üfleyen kadınların şerrinden.” (Felak Sûresi, 4.)
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
“Halk, zevc ile zevceyi birbirinden ayıran ؛eyleri o ikisinden (Harut ile Marut’tan) ِğreniyorlardı.” (Bakara Sûresi, 102)

Gِörülüyor ki, sihir, vâkîdir. Yani, hakikati vardır. Aksi takdirde Allah’ın (cc) bizi hayâlî bir ؛erden KENDİSİNE sığınmaya davet etmesi akla gelir ki, O, bundan münezzehtir. Ayrıca ikinci ayetle karı-kocanın aralarının açılabileceği gayet net belirtilmektedir. çünkü bu ayet, sihir mevzuunda nazil olmu؛tur. Hatta Resulullah’a büyü yapıldığı, Zât-ı Nebevîlerinin bundan rahatsız olduğu ve Felak ile Nâs sûrelerinin bunu izâle etmek için indiği, pek çok tefsir kitabında yer almış bulunmaktadır.

PEKİ SİHİRBAZ, BU YOLLA İSTEDİĞİ HEDEFLERİN TAMAMINA ULAھABİLİR Mİ? ELBETTE Kİ HAYIR! BAھKA BİR AYET-İ KERİME, BU SUALİ CEVAPLAMAKTADIR: “ALLAH (cc)’IN İZNİ OLMADIKاA, SİHİRBAZLARIN BـYـSـ, Hİا KİMSEYE ZARAR VERİCİ DEĞİLDİR.” (BAKARA SURESİ, 102)
Bu âyet, bir taraftan “mefhûm-u muhalifiyle” sihrin hakikatine temas ederken, diğer taraftan, onun sebepler âlemindeki yerini ve SINIRINI tayin etmektedir. YANİ, SİHRİN TESİRİ; MUTLAK DEĞİLDİR, MـMKـNDـR. BU YOLLA BİR KİMSEYE ZARAR VERME İHTİMALİ VARDIR; ANCAK BU HUSUS, CENAB-I HAKK’IN TAKDİR ETMESİ GEREKİR. Ba؛ka bir deyi؛le sihri, ate؛in yakması ya da suyun ıslatması gibi âdet-i ilâhiyeden değildir. TESİRİ, HUSUSİ MـSAADEYE TABİDİR. TIPKI İLACIN ھİFA YضNـNDEN TESİRİ GİBİ. O halde halkta yaygın olduğu gibi, “Sihirbazlar, büyü ile her istediklerini yapabilirler.” diyen kimse, küfre dü؛er (kâfir olur). Ancak sihri büsbütün reddetmek de doğru değildir. Doğru olan, “Allah (C.C. takdir etmi؛se tesir eder.” demektir.

Gelelim büyü yapan kimsenin durumuna: Büyünün hükmü, bu maksatla yapılan i؛in hükmüne tabidir. Eğer çoğunlukla yapıldığı gibi, ؛irk olan sِzleri telaffuz gibi fiiller i؛leniyorsa, bu yolla büyü yapan kimse, küfre girer ve ؛irke girer. Nitekim bu ayet, bu tür sihrin hükmünü açıklamaktadır:
“Süleyman, sihir ile kâfir olmadı; fakat ؛eytanlar, kafir oldular.” (Bakara Suresi, 102)
؛u hadis-i ؛erif meali de çok dü؛ündürücüdür: “Bir müminin imanı çıkmadıkça, yaptığı sihir, tesir etmez.”
Ancak sihir yapılırken i؛lenen fiiller, sadece günahı gerektiriyor ise, bِyle bir sihri yapmak ve yaptırmak, BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR. Bu arada çok ِnemli bir hususa da temas etmekte büyük fayda var. GAYENİN MEھRU OLMASI, VASITAYI MEŞRU KILMAZ. YANİ KARI İLE KOCAYI BİRLEŞTİRMEK GİBİ ULVİ BİR MAKSATLA DAHİ OLSA; HİÇBİR SURETLE BÜYÜYE BAŞVURULAMAZ. İSLAM’DA BÜYÜYÜ AK BÜYÜ KARA BÜYÜ DİYE AYIRMAK, MÜMKÜN DEĞİLDİR. BÜYÜNÜN TAMAMI, KARADIR!
Büyüye hedef olan ve zarar gِören bir Müslüman’ın yapacağı tek şey, Kurân-ı Kerîm tilaveti ile o zararı halk edene sığınmaktır. Mü’minin mü’mine duası, müstecâb olduğundan, itikadı sağlam ve bu hususta ilmi olan kimselere müracaatta fayda vardır. BÜYÜ BOZDURMAK İÇİN PAPAZLARA VEYA İTİKAD AMELİ BOZUK HOCALARA (!) GİTMEK VE BUNLARIN VERDİĞİ REÇETELERİ UYGULAMAK, HİÇBİR ŞEKİLDE CAİZ OLAMAZ: ZİRA, PİSLİK İLE TEMİZLENMEK, MÜMKÜN DEĞİLDİR.

ÇAĞDAŞ DÜNYADA BÜYÜNÜN YERİ

 1. yüzyılda sanayi devrimi, bilgiye daha kolay ؛ekilde eri؛ebilinmesi, maddeciliğin ِn plana çıkması büyücülüğü batıl inançların rafına iyice yerle؛tiriyor. Metafizik bir gündem varsa -ki vardır- o gündem, daha aydın, daha kültürel ve felsefi yakla؛ımlarla daha çok içeriklikte, Estoizm’de odaklanıyor. İki Dünya sava؛ı geçiren 20. yüzyıl, oldukça ؛a؛ırtıcı -ama anla؛abilen- bir ؛ekilde büyücülüğü yeniden gündeme getiriyor. Tahminlere gِre bugün İngiltere’de be؛ ile on bin faal (ve yasal) büyücü vardır. ABD’de bu sayı en azından ikiye katlanıyor.
  Her ne kadar Batı, büyücülüğü 16. ve 15. yüzyıllarda arıyorsa da gerçek ve yakın kِkenlerini, Prof. Margaret Murray’ın “The Witch Cult in Western Europe” adlı kitabında ve İngiliz Gerald Gardner’in çalı؛malarında bulabiliriz.
  Murray’ın kuramları, bugün bir hayli tartı؛ılıyor, Gardner ise halen çağda؛ büyücülüğün bir dِnüm noktası sayılıyor. Her iki çizgide ise ağırlık kazanan ak büyü ve cadıcılığın, eskilerden kalma, bir çe؛it kar؛ıt inanç, alternatif inanç ve ِncü feminist hareketi olduğu dü؛üncesidir.
  Ruhçuluk, antropoloji ve folklor ile ilgilenen emekli gümrük memuru Gardner, 70 ya؛ında iken yayınladığı “Withcraft Today, 1954” adlı kitabında hem Murray’ın tezine bağlanıyor hem de büyücülüğün halen mevcut olduğunu, kendinin de bir ِrgütün üyesi olduğunu açıklıyor. 50’li yıllarda Gardner’in yazdıkları bir çe؛it zincirleme tepki yaratıyorlar, konu ile ilgilenenler gitgide artıyorlar. Ak büyüye yِönelik ِörgütler ve bireysel çalışmalar artıyor, ayinler sürekli düzenleniyor ve “Eski Din” 20. yüzyıla yerleşiyor. özellikle 70’li ve 80’li yıllarda Avrupa’nın birçok büyük kentinde, Londra’da, Paris’te, Milano’da mezarlıklar basılıyor, mezarlar açılıyor, tabutlar kırılıyor, cesetler, kemikler ortaya dِkülüyor. İbadete kapalı, eski, kısmen yıkık kiliselerde siyah mumların ı؛ığında ayinler düzenleniyor, kara kediler, kara horozlar kesiliyor, kanlar akıtılıyor.
  Dünya’da büyücü ِörgütlerinin sayısı kabarıyor, dergilerde, gazetelerde büyücüler, falcılar, medyumlar sayfalar dolusu ilanlar veriyorlar ve televizyon ekranlarında “resmi” cadılar program yapıyorlar, kitaplarını tanıtıyorlar. Ak, kara ya da kırmızı her türlü büyücülük gündemde yerini koruyor, medyatik oluyor, şu ya da bu şekilleri ile pagan gelenekleri çağdaşlaşıyor. En çok gِöze batan, dikkati çeken bugünün cadılarıdır: genç, güzel, alımlı ve çoğunlukta çıplak.
  Ne yazık ki, toplumların birçok katmanlarında insanın en eski devirlerinden kalma bir alışkanlık, dinlerin yasaklarına ve bilimin uyarılarına rağmen, çağdaş dünyada da sürmektedir.

İslam Alimlerinin Din ve Büyü konusuna verdikleri gerekli Cevaplar
Din, her ؛eye gücü yeten bir varlığa, büyüyse tabiattaki bir güce yِnelmektir.
Dinin bir cemaati, büyücününse sadece mü؛terisi vardır.
Dinde günah anlayı؛ı (ve ahlâkî etiklik) bulunur, büyüdeyse bu yoktur.
Dindeki duâ, ibadet, ahlâk, dayanı؛ma, birlik gibi temel unsurlar büyüde bulunmaz.
Dinde Yaratan’a ibadet etmek, onun ho؛nutluğunu kazanmak, gazabından sakınmak, ceza ve mükafatına gِre tavır almak sِz konusudur. Büyü deyse Allah’ın kudretinin ve egemenliğinin sınırlarının dı؛ında bir ؛ey yapmak iddiası vardır.

Dinde hem bireysel hem de toplumsal amaç güdülür. Büyünün temel amacı (ki؛isel) menfaat temini olduğuna gِre büyüde dince kutsal sayılan ؛eyler de kullanılıp din istismar edilir.
Dinde ِnemli olan derûnî inanı؛, mânevî ve ruhânî havadır Büyüde maddî araçlar ِn plandadır.
Dinde açıklık, büyüdeyse kapalılık hakimdir. Din, bağlılığının ِlünceye kadar sürmesi gereken bir olgudur. Büyüyse muvakkat bir menfaat hesabına dayanır.
Dinin devamlılığına kar؛ılık, bilgi, yetenek ve olanak bitince ya da gaye gerçekle؛ince büyü sona erer.
اe؛itli dinler, insanlar arasında devam etmektedir. Büyü hakkında Prof. Castigpioni, “Büyü, her çağda vardır, her çağda da olacaktır.” demi؛tir. Tarihî seyrinde bu gibi insanlar, bulundukları toplumlarda deği؛ik isimler almı؛lardır. Onlara ھaman, kam, sihirbaz, hekim… gibi isimler de verilmi؛tir.

Peki özellikle İslam literatüründe yer verilen “Büyü Belirtileri” nelerdir ?

Fiziksel Belirtiler
Gِzde nedensiz miyopluk ya da ağrı.
Uyku esnasında di؛leri gıcırdatmak.
Uyku esnasında terlemek (oda sıcaklığı ya da giydiği ؛eylerle alakalı olmayan hallerde)
Hastada hep bir tedirginlik, uyu؛ukluk, tembellik
A؛ırı yorgunluk
Ensenizde ağrılar
Kasıklarda ağrı ya da ؛i؛kinlik
Saçlarınızda elektriklenmeler olması.
Ak؛am yatağına yattığında uyuyamama sağa sola dِnüp durma, sabaha kar؛ı uykuya dalma, sabahları da uyanıp kalkamama hali.
Sabahları uyanınca ellerde kollarda (genelde sol kolda) uyu؛ma
Ayak tabanlarınızın yanma hissi.
Eğer ki yapılan büyü ki؛iye yedirilerek yapılmı؛sa ki bu büyü vakaları günümüz büyülerinin • ini kapsar. O ki؛i de büyülü yiyeceği yedikten sonra mide bulantısı, midede yanma, karın ağrısı, yutkunma sorunları, bağırsakta batma, kusma sorunları ortaya çıkar.
Büyüye maruz kalmı؛ bir eve ya da mekana gidildiği zaman vücudun her yerinde kırmızı küçük küçük çizikler ve bazen de bedende kırmızı kırmızı noktacıklar olu؛ur. اoğu ki؛i sabah kalkınca elini bir yere vurduğunu ve bu yüzden bu çiziklerin olu؛tuğunu zanneder.
Büyüye maruz kalmı؛ bayanların ِzel günlerinde düzensizlikler gِrülür.

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA

Ruhsal Belirtiler
Ruh halinizde bir deği؛iklik hissetmeniz, vesvese halleri. ضrneğin; bazıları evden dı؛arı çıkıp içeri girse elbisesinin hatta tüm bedenlerinin kirlendiği hissine kapılarak elbiselerini deği؛tirirler ve banyo yaparlar. Bazılarının derdi problemi de su ile; devamlı banyo yapmak isterler saatlerce banyoda kalırlar, saatlerce ellerini yıkarlar.
Ki؛ide tuvalette ve banyoda çok uzun kalma ya da bazen de çok çabuk çıkma isteği olu؛ur.
Kendinizi tanıyamaz durumda olmanız.
Gِlgenizin sizi izlediği izlenimine kapılmak
Takip ediliyormu؛ hissi
Banyo yaparken yüzünü sabunlar ve kendisini birisinin gِzetlediği hissine kapılarak bir an ِnce yüzünü yıkayıp gِzlerini açmak ister, yalnız ba؛ına namaz kılarken arkasında biri varmı؛ hissine kapılır, yolda giderken hemen arkasından bir kِpeğin gelip kendisine saldıracağı hissine kapılır.
Yalnızlıktan korkma ve tedirgin olma. (Bazıları da tam tersine yalnızlığı sever ve odalarına kapanırlar, kalabalıklardan ho؛lanmazlar)
Boğuluyormu؛ gibi olmak (boğazını sıkıyorlarmı؛ hissi)
Kalp ya da midenizde ilgili rahatsızlığınız olmadığı halde gِğüs kafesinizde ağrı hissetmeniz
Ki؛i bir ortamda otururken bir adam ya da kadın gelip büyü yapılan ki؛inin yanına oturur, fakat bu adam ya da kadını yalnızca büyü yapılan ki؛i gِrür, ortamda bulunan diğer insanlar gِremezler.
Kendisine büyü yapılan ki؛i araçlara, ta؛ıtlara, asansِr ve yürüyen merdivene binerken çekinir, ürkek davranır aynı durumu normal merdivenden çıkarken de gِrmek mümkündür.
Kendisine büyü yapılan ki؛ide ciddi mânada bir unutkanlık olur. Evden ayrılınca sürekli anahtarı aldım mı diye cebini kontrol eder ve almı؛ olmasına rağmen yine de ؛üphede kalır ve sık sık kontrol etmeye devam eder. Ocağın altını sِndürmesine rağmen sürekli olarak ocağı kontrol eder.
Kendisine büyü yapılan ki؛ide ِğlen bile perdeleri kapatıp oturma isteği olur ve bazen de tam tersi perdeleri sonuna kadar açma isteği olur, can sıkıntısı olur bu durum ِzellikle ikindi vakti daha da artar.
Eğer ki yapılan büyüde kِmür kullanılmı؛sa o ki؛i karanlıkta ya؛ıyormu؛ gibi hayatına devam eder. Kِmür ile yapılan büyüye maruz kalan ki؛i temizlenmek istemez, insanlar ona bakınca yava؛ yava؛ o ki؛iden iğrenmeye ve uzakla؛maya ba؛larlar, o ki؛inin delirdiğini dü؛ünürler, kِmür kullanılarak yapılan büyü ki؛inin ؛i؛manlamasına, aptalla؛masına ve agresif tavırlar sergilemesine sebep olur.
Büyüye maruz kalan ki؛ide ki bir ba؛ka belirti ise ileri ki ya؛larda ortaya çıkan sebepsiz kekemeliklerdir.
Eğer ki yapılan büyü bir yere gِmülmü؛ ise büyü yapılan ki؛i enerjisini kaybeder, uykusuz hisseder, kirli gِrünür, insan vücudunda ki bütün enerjiyi yok eder, büyü yapılan ki؛i kendini halsiz hisseder, ağır uykular basar, kendine bakmaz yıkanmaz, bِyle bir büyüye maruz kalan ki؛i kendini ِlü gibi gِrür, sürekli olarak ِlümü dü؛ünür, sık sık ِlüler ve ِlümle ilgili rüyalar gِörür.
Eğer ki yapılan büyü kuyu gibi bir ؛eyin içine atıldıysa bu tür büyü tamamen ki؛inin her ؛eyini kaybetmesini sağlar, girdiği her i؛ olumsuzlukla sonuçlanır, maddi yِnden batar, kendisini yerin dibindeymi؛ gibi hisseder ve bir türlü çıkar yol bulamaz, kadında genetik bozukluğa sebep olur, evlatlarında hastalık ya da engelli doğuma sebep olur, tamamen kısırlığa ya da dü؛üklüğü sebep olur, kocasından nefret ettirir, e؛i ile beraber olmaz.
Kendisine büyü yapılan ki؛i abdest almada ve namaz kılmada zorluk çeker bazen de abdest aldığı halde namaz kılmaktan vazgeçer.

Rüya Belirtileri
Rüyalarınızda sık sık kedi, kِpek gibi hayvanları (onların sizi kovaladıklarını, ısırdıklarını ya da tırmaladıklarını) gِrmeniz.
Uykuda yükseklerden atılma-dü؛me-uçma (sık sık olanlar)
Gece artarak devam eden sıçrayarak uyanma, uyku esnasında korkma, bağırarak uyanma,
Korkunç rüyalar gِrmeye ba؛lamanız
Rüyanızda büyü tarifleri, bazen de siyah siyah adamlar gِrmek.
Rüyasında kilise ya da benzeri ibadet yerlerinde gezdiğini gِrmek
Rüyanızda sık sık tuvalet ve banyo gibi yerler ve çoğu kez bu yerleri pis olarak gِrmek.
Kendisine büyü yapılan ki؛i rüyalarında sürekli mezarlar gِrür, sık sık ِlüleri gِrür ve bazen de ya؛ayan insanları ölü olarak görür.

2. bölüme geç


Like it? Share with your friends!

510
1k share, 510 points
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format