BÜYÜ ÇEŞİTLERİ KORUNMA YOLU VE PAPAZ BÜYÜSÜ


501
943 shares, 501 points

1 Bölümü oku

Asur ve Babil uygarlıklarında ak büyü ve kara büyü’nün ayrımı net olarak yapılmı؛tı; M. ض 1800 yılında Kral Hammurabi Kara Büyüyü yasaklamı؛, uymayanları ِlümle cezalandırmı؛tı.
Her nekadar cezası ağır ve yasaklanmı؛ olsa da halkın büyük bir çoğunluğu büyü tuzağına çoktan dü؛mü؛؛ve gündelik düzenleri de bu ؛ekilde olu؛mu؛tu. İnsanların hayatında büyük bir yeri kaplıyordu.


Büyü vasıtası ve temeliyle birlikte yoğurulan bazı dini inanı؛lar neticesinde büyü ve büyücülük daha da güçlenmeye devam etti. Dini metinlerin tahrifatıyla yeniden büyü kavramları olu؛turuldu. Büyü bilimi simyacılığa da girdi. İnsanlar halkın inanması için dinin içinde olduğunu dile getirdi, büyü ve bir takım sistemlerin ilim olduğu bile duyuruldu, sonrasında ardı arkası kesilmeyen bir büyü fırtınası esmeye ba؛ladı.
Büyü literatürünün 3 ana dalı vardır. Ak büyü, Kara büyü ve Kırmızı büyü. Kısa ca anlatalım.


Ak Büyü

Ak Büyü olumlu, iyiliğe yِnelik, ؛ifacı bir büyü türü olarak adlandırılır. Ak Büyü ile Kara Büyü arasındaki farklılıklar sadece niyet, amaç ve formüllerle belirlenmemektedir; bu iki büyü türünde kullanılan malzemeler tamamıyla farklıdır; Ak Büyüde ate؛, altın, ayçiçeği, civa, elma, elmas, fasulye, fildi؛i, gümü؛, horoz, inci, incir, kur؛un, ku؛konmaz, portakal, sarımsak, su, süt, sirke, tavuk, tuz, yumurta, zeytinyağı kullanıldığı gibi, Kara Büyüde ceset parçaları, idrar, kan, karga, kedi (kara), kurbağa, kurt kanı, timsah di؛leri, toprak (mezarlıktan), tüy (kara tüy) yarasa (gِzleri ve kanı) kullanılmaktadır.

Kara Büyü

Amacı zarar vermek olan Kara Büyü, Ak Büyünün zıttıdır; sonuçları ِlüme ve cinayete varabilir. Kara Büyücü, Allah’tan nefret eder, doğanın kurallarına kar؛ı gelir, kendisini yüceltmek, güçlerini arttırmak için her ؛eyi yapar. Kara Büyü ؛eytanla ve ِlü ruhlarla (nekromansi) bağlantılıdır. Hz. Musa’dan ba؛lamak üzere bütün dinler bunu bir sapkınlık sayıp yasaklamı؛sa da, antik çağlardan beri ِlülerin ruhlarını çağırıp bu sayede geleceği ِğrenmeye çalı؛mak; “ِlü falı” bakmak oldukça yaygın bir yِntemdir. ضzellikle Orta اağ büyücülüğü bununla sık sık beslenmi؛tir.
Orta اağ Tanrı bilimcilerinden Rabano Mauro ؛ِyle der: “ضlü falına bakanlar, kِtü duaları ile ِlüleri diriltenler, geleceği ِngِrüp sorulara cevap vermelerini temin eden ki؛ilerdir. ضlüleri çağırabilmek için ceset kanı gerekiyor; çünkü bu i؛lemlere yardımcı olan cinler kandan ho؛lanırlar.”

Kırmızı Büyü

Kırmızı Büyü olumsuz amaç ve niyetleri, uygulamaları ile Kara Büyünün bir çe؛idi yanda؛ıdır. En gerçek ve en tehlikeli büyüdür. ھeytan’ın ve kِtü ruhların büyüsüdür. Kırmızı Büyü ayinlerinde kaz kullanır, kurban kesilir.

Haiti’de yaygın olan, Haitili yerliler ve melezler tarafından uygulanan Voodoo büyüsü en bilindik kırmızı büyüdür. Kِkenleri, Afrika totemlerine varan inançlarla beslenir. Vudu Büyücülüğünde düzenlenen ayinlerde dansların, müziğini kendinden geçmelerin, kurban edilen hayvanların (kaz, horoz, kara keçi) nedeni ve amacı adları Loas olan bazı ilkel güçleri (ِlü ruhları) harekete geçirmektir. Trans haline geçen vudu rahibeleri, birer medyum gibi hareket ederek bu güçlere teslim olurlar. Vudu’ya benzer bir uygulamaya Brezilya yerlilerinin Macumba (Makumba) tِrenlerinde rastlanır.

Ve ؛imdide geçiyoruz dünyaya büyük iz bırakan ve bir ؛ekilde tam olarak anlatılamayan cevaplanamayan büyü türü olan papaz büyüsüne.

Papaz Büyüsü

Hayız kanı ile yapılan ve pagan dِnemlerden kalan en etkili büyü çe؛itlerinden birisidir. Genellikle Süryani Kadîm dili ile okunan dualar kullanıldığı için papaz büyüsü adını alır. Kadının hayız günü ba؛langıcındaki ilk kan ile yapılır. Sıcak ve soğuk ؛ekli vardır. Bir çok amaç için yapılır (bağlama, muhabbet, kısırlık, soğutma ve cinsel tercih deği؛ikliği için.) Bazı ünlü bayanların genç erkekler üzerinde uygulattığı gibi bir rivayet de vardır.

İslam, büyüyü ve büyücülüğü kesin bir dille yasaklamı؛tır: Kurân-ı Kerîm büyücülerin iflah olmayacağını belirtmi؛tir (Tâhâ, 20/69). “Bir düğüme üfüren sihir yapmı؛ olur; sihir yapan da ؛irke girmi؛ sayılır” buyuran Resulullah Efendimiz (sav) sihrin büyük günahlardan ve helak edici yedi cürümden biri olduğunu beyan etmi؛tir. Bir hadis-i ؛erifte e؛lerin arasını açmak için efsuna ba؛vurmanın, ipliğe okumanın ve büyü yapmanın ؛irk olduğunu sِyleyen Peygamber Efendimiz, ba؛ka bir hadiste de, “Her kim falcıya, gaipten haber verene ve sihirbaza giderek onlardan bir ؛ey sorar, sِylediklerine inanır ve tasdik ederse küfre girmi؛ olur.” buyurmu؛tur. Bu hadisleri delil olarak getiren bazı alimler, sihirbazın kâfir olduğuna hükmetmi؛lerdir.

Evet, gِz boyama ve el çabukluğuyla insanları aldatma ؛eklindeki bazı türleri gِz ِnünde bulundurulunca büyü yapan herkes hakkında “küfre girmi؛ olur” hükmü verilemezse de büyünün her çe؛idinin haram olduğunda ؛üphe yoktur. Allah Rasulü’nün (sav) büyüde bir tesir-i hakiki olduğuna inanıp Allah’ın güç ve kuvvetini gِrmezlikten gelmeye, büyüyü ticarî bir i؛ edinmeye ve insanların maneviyat bo؛luklarını onunla doldurmaya çalı؛maya küfür nazarıyla baktığı da a؛ikardır.

Hususiyle bazı çevreler, bu türlü metafizik mülahazaları dinin yerine koymaktadırlar. Yogayı, meditasyonu, illüzyonu ve fizik ِtesiyle alakalı ruhî tecrübeleri dine kar؛ı bir alternatif olarak takdim etmektedirler. Din sayesinde ula؛ılabilen huzura, saadete ve bir kısım olağanüstüliklere, bu yollarla da ula؛ılabileceğini iddia ve ilan ederek, insanları dinden soğutup yogaya, meditasyona ve hiçbir sağlam temele dayanmayan ruhî tecrübelere sevk etmekte ve dinin yerine ba؛ka metafizik mülahazaları ikame etmeye çalı؛maktadırlar. ھayet, insanların nazarında farklılık arz eden ve onlara ilk bakı؛ta harikulâde gibi gِrünen bazı hal ve hareketlere ula؛abilirlerse, onlarla caka yapmakta, fevkalâdeden varlıklar gibi arz-ı endam etmekte ve -açıktan açığa sِylemeseler bile– kendilerini peygamber yerine koymaktadırlar. Yogizm’den mistisizme, meditasyondan bir kısım batıl tarikatlerin ayinlerine kadar çok geni؛ bir alanda bu türlü sapıklıkları gِrmek mümkündür.

Maalesef, bizim ülkemizde o türlü inhiraflara girenlerin sayısı da az değildir. “Namaz, oruç, hac çok ِnemli değil, bunların hepsi ؛eklî ؛eyler. Asıl mesele ؛udur.” diyerek füruâta dair bir hususu ِne çıkaran, dinde her meselenin kendine gِre bir konumu olduğunu gِz ardı ederek Cenâb-ı Hakk’ın büyük gِrdüğünü küçük kabul eden, O’nun indinde çok küçük olan bir meseleye de aslan payı veren, dolayısıyla Allah’a kar؛ı saygısız davranan ve ciddi bir inhiraf ya؛ayan bu kimseler, insanların gِnlünde din ve diyanetle doldurulabilecek bo؛lukları o türlü bâtıl ؛eylerle kapatmaya çabalıyorlar. Diğer taraftan da, din ile Allah’a yakla؛abilecek, diyanetle kendi ruhî bo؛luklarını doldurarak tatmine ula؛abilecek ve Hak nezdinde ho؛nut olunan birer kul haline gelebilecek insanları o türlü fantezilerle deği؛ik bir aleme çekerek me؛gul ediyor, Allah’tan uzakla؛tırıyor ve dolayısıyla küfre giriyorlar.

Büyüyü ya da büyü kategorisine dahil edilen el çabukluğuna dayalı bazı oyunları bِyle büyük bir tahripte kullanmayanlar kâfir olmayabilir; hadis ؛erhlerinde gِrüldüğü gibi belki günah-ı kebâir i؛lemi؛ olurlar. Fakat, genelde Peygamber Efendimiz büyüye ve büyücülüğe küfür nazarıyla bakmı؛tır. Netice itibarıyla, sihrin bazı çe؛itleri insanı küfre gِtürüyorsa, ondan tamamen uzak durmak her zaman daha sağlam bir yoldur. Nasıl ki, gıybetin bir çe؛idi zinadan daha tehlikelidir. Evet, bir ferdin gıybetini yapmak günahtır; fakat, bir topluluğun ya da o topluluğu temsil eden bir ؛ahsın gıybetini yapmak sıradan bir gıybet gibi değildir; o zinadan daha tehlikeli ve ِldürücü bir günahtır. Aynen ِyle de, büyünün bazı türleri ve onların sebep olduğu bir kısım sapık inançlar vardır ki, onlarla me؛gul olmak ve onlara inanmak da küfürdür. ضyle ise, ondan bütün bütün uzak durmak gerekir. Dolayısıyla, o meseleyi ifade ederken Allah Rasûlü, hikmetle hüküm vermi؛ ve “Sihir küfürdür” buyurmu؛tur.

Meseleye bu zaviyeden bakılınca gِrülecektir ki, kimisi büyüyü meslek edinmi؛, sihir yapıyor ve küfre giriyor; kimisi de farkına varmadan -hâ؛â ve kellâ- Allah’ın gücü ve kuvveti yerine farklı güçler ve kuvvetler farz ediyor, büyü yaptırmak ya da bozdurmak için kapı kapı dola؛ıyor ve küfürle kar؛ı kar؛ıya geliyor. Sanki –hâ؛â- Allah onların yapacağı sihrin ِnünü alamazmı؛ gibi dü؛ünüyor. Dolayısıyla, Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edeceğine bir büyücüden ba؛ka bir büyücüye, ondan da bir ba؛kasına ko؛uyor. Bِylece, kesret-i kıble (aynı anda pek çok kapıya yِnelme) fâsid dairesi içine dü؛üyor. Bir ona bir buna yِneliyor ve itikadı tamamen sarsıldığı için de hiç kimse onun derdine derman olamıyor.

İ؛in vahim bir yanı da, büyü vasıtasıyla insanların korkutulması ve üzerlerinde psikolojik baskı kurulmasıdır. Yüzyıllar ِnce Firavunların müracaat ettiği ve Kabalistlerin de çokça kullandığı bu metodla adeta iradeler felç edilmekte; insanlar hem o türlü ؛eylerle oyalanarak hayır yollarından uzakla؛tırılmakta hem de sِmürülmektedirler. Mesela, “papaz büyüsü” olarak bilinen me؛hur sihir çe؛idi bِyle bir psikolojik silah ve propaganda vasıtasıdır. En tehlikeli büyü çe؛idi olarak anlatılan, sonu gelmeyen mübalağalarla çok korkunç gِsterilen ve çoğu zaman ancak bir papaz tarafından çِzülebileceği iddia edilen “papaz büyüsü” günümüzde de câhil insanları psikolojik baskı altına alan korku faktِrlerinden biridir. Dilden dile aktarılırken bir heyulaya dِnü؛en ve bir yِnüyle “Aman o adamlarla iyi geçinin, sakın onları kızdırmayın; papaz büyüsü yaparlarsa bir daha kolunuzu bile kaldıramazsınız” manasına da gelen sِylentiler sinsi bir oyunun parçasıdır. Maalesef, sayıları az da olsa, cami gِlgesinde büyüyen fakat kilise çatısı altında papazdan medet uman ve ona büyü çِzdürmek için sıra bekleyen kimselerin varlığı da –؛erirlerin lehine– bu oyunun tuttuğunu gِstermektedir.

Milletin akîdesiyle nasıl oynandığını, dinin hüviyet-i asliyesinin bozulması için ne denli gayret edildiğini ve hurafelerin ne ؛ekilde inanç yerine konduğunu gِrmek için medyumlara ve onlara rağbet edenlere bakmak da yeterli olsa gerek. ضyle insanlar var ki, Allah’a, Peygamber’e, dine ve diyanete inanmıyorlar; fakat, bir genel müdürlüğe gelip gelemeyeceklerini, bir koltuk kapıp kapamayacaklarını ِğrenme ümidiyle medyumlara danı؛ıyorlar. ـlkemiz ve milletimiz için hayatî ِnemi olan bir kurumun üst seviyedeki bir temsilcisi bile daha yukarıdaki bir basamağa çıkıp çıkamayacağını ِğrenme niyetiyle medyumun huzuruna (!) ko؛uyor ve zannediyorum bu insanlar, hayatlarında bir kere olsun, kâinatta en büyük hakikat olan “Lâilâhe illallah Muhammedun Resulullah” hakikatine kendi azameti ِlçüsünde inanmamı؛lar. Medyuma inandıkları kadar dahi Allah’a inanmamı؛ zavallı insanlar.

Meselenin çok acı ve pek acayip bir yanı da ؛udur ki; bir yerde din ve diyanet kendi çerçevesinde doğru bir ؛ekilde anlatılınca, ona “dinî propaganda” diyorlar ve mani olmaya çalı؛ıyorlar. Fakat, medyumundan müneccimine, büyücüsünden üfürükçüsüne kadar bir sürü hîlebâz için her türlü imkanı seferber ediyor; televizyon kanallarını onlara açıyor, gazete sayfalarını onların haberleriyle dolduruyor ve o türlü insanları birer me؛hur yıldız haline getirerek herkesin onlara ko؛up müracaat etmesine zemin hazırlıyorlar ve bِylece, koskocaman bir millet ate؛e ko؛an pervaneler gibi kendini alevlerin içine atıyor.

peki, bu a؛amada bir soru soralım. İlk videomuzda ِğrenmi؛tik büyü veya sihir insanlar arasına kimler vasıtasıyla geldi. peki gerçekten de melekler sihir ِğretir mi ?

Melekler Sihir ضğretir mi?
Melek, sihir ِğretmez; fakat meleklerin hayır için ِğrettikleri ve ilham ettikleri gerçekler, küfür ehlinin ve ؛eytanların elinde ؛er ve fitne çıkarmak için sihir olarak da kullanılabilir. Nitekim bunu evvela Bâbilliler yaptılar. Anla؛ıldığı kadarıyla bunlar, bu iki meleğin ilhamıyla ke؛fedip belledikleri semavî ve arzî, ruhanî ve cismanî kuvvetleri ve bunların kayna؛tırılmasından meydana gelen bazı teknikleri, yıldızlara ve tabiata isnat ederek küfre girdiler.

O zamanın İsrailoğulları, bunları onlardan ِğreniyorlardı ve milletler arasında bu sihirle uğra؛mayı kendilerine bir yol, bir meslek edinmi؛lerdi. En nihayet Hz. Muhammed’in peygamberliği üzerine Kurân’ın icazı kar؛ısında Allah’ın kitabını arkalarına atarak büsbütün bu ؛eytanlara uydular. Bu Yahudi zümresi, o kâfir ؛eytanların izlediği ve ِğrettiği bu iki çe؛it sihir kitaplarından karı ile kocanın arasını ayıracak ؛eyler ِğreniyorlardı. Bu tabir, sihrin en yüksek derecedeki tesirini ifade içindir. Yani bunlar bu yolla karı ile kocanın arasını bile ayırabilecek fesatlar çeviriyorlar, bu tesiri meydana getiren sihirlerle cemiyet içinde ne büyük fitneler çıkarılabileceğini artık siz kıyas ediniz. Karı ile kocanın arasını ayıranlar, bu kadar kuvvetli bir sevgi bağını kıranlar, bir topluma neler yapmazlar; kom؛ular ve hem؛eriler arasında ne fitneler çıkarıp, halkı birbirine mi dü؛ürmezler? İhtilaller mi çıkarmazlar? [1]

Kendimizi Büyüden Nasıl Muhafaza Edebiliriz?

  1. Allah (cc)’a sığınmak ve Allah (cc)’ı çok zikretmek, ki bu kale misalidir; içine giren dü؛manın ؛errinden emin olur.

2- Kuran’ın en büyük ayetlerinden olan ayet-el kürsi’yi be؛ vakit namazdan sonra okumak. Efendimiz (sav) “kim Ayet-el Kürsi’yi gece okursa, Allah (cc) onu gece bütün musibetlerden muhafaza eder, ؛eytan da ona yakla؛maz” buyurmaktadır. Sahih bir hadiste ise,” “kim Sûre-i Bakara’nın sonunu okursa, Allah (cc) o gece bütün kِtülüklere kar؛ı okuyanı muhafaza eder ve ona Allah kâfi gelir” buyurulmu؛tur.

Evet değerli arkada؛lar. 2. videomnuzun sonuna geldik, 3 videomuzda Hz. Süleymanın anahtarından bahsedeceğiz. Sakın kaçırmayın.

1.Bölüme geç


Like it? Share with your friends!

501
943 shares, 501 points
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format